Şahıs İşletmeleri

ŞAHIS İŞLETMELERİNİN KURULUŞUNDA İSTENEN BELGELER
1.Dilekçe
2.Taahhütname
3.İşletme ünvanı altında, Ticaret Sicili Müdürlüğü huzurunda düzenlenmiş imza beyannamesi
4.Oda kayıt beyannamesi
5.Vergi levhası veya yoklama fotokopisi

ÖNEMLİ NOTLAR
-6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 11.maddesinde ticari işletme, "esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletme" şeklinde tanımlanmış olup, aynı kanunun 64.maddesinde, “her tacirin ticari defterleri tutmakla yükümlü olduğu” hüküm altına alınmıştır.

“Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ”in 5.maddesinde “Gerçek veya tüzel kişi olup olmadığına bakılmaksızın her tacir yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebiri tutmakla yükümlüdür.” denilmek suretiyle de tacir sıfatını haiz gerçek kişi ticari işletmesinin tutmakla mükellef olduğu defterler hüküm altına alınmıştır.

Tüm bu hususlar çerçevesinde, gerçek kişi tacirlerin “yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebiri” onaylatmak suretiyle bilanço esasına göre defter tutması zorunlu olup, bu kişilerce tutulan defterlerin ön yüzünde yer alan bilgiler kuruluş dilekçesi içerisinde ilgilisinden beyan alınarak tescil işlemleri gerçekleştirilmektedir.

-Şahıs işletmesinin faaliyet konusu ikrazatçılık ise; Hazine Müsteşarlığı izin yazısı, ikrazatçılık beyannamesi (asıl veya noter tasdikli)
-Yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
1.Yeni adresin belirtildiği kaşeli-imzalı dilekçe

SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ
1.Soyadı değişikliğine ilişkin kaşeli-imzalı dilekçe
2.Yeni soyadına göre işletme unvanı altında, Ticaret Sicili Müdürlüğü huzurunda düzenlenmiş imza beyannamesi

UNVAN-İŞTİGAL KONU DEĞİŞİKLİĞİ
1.-Yeni unvan ve yeni iştigal konusunun belirlendiği kaşeli-imzalı dilekçe

SİGORTA ACENTELİĞİ VERİLİŞİ
1.Dilekçe
2.Noter onaylı acentelik vekaletnamesi

SİGORTA ACENTELİĞİNİN FESHİ
1.Dilekçe
2.Noter onaylı acentelik fesihnamesi

ŞUBE AÇILIŞI
1.Dilekçe – Taahhütname
2. Şube ünvanı altında, Ticaret Sicili Müdürlüğü huzurunda düzenlenmiş imza beyannamesi
3.Oda kayıt beyannamesi
4.Vergi levhası veya yoklama fotokopisi

ŞAHIS İŞLETMESİNİN BAŞKA ŞAHSA DEVRİ
1.Dilekçe
2.Devir Sözleşmesi
3.İşletme ünvanı altında, Ticaret Sicili Müdürlüğü huzurunda düzenlenmiş imza beyannamesi

MERKEZ NAKLİ
1.Dilekçe – Taahhütname
2.Kuruluş tarihinden itibaren sicil dosyasında işlem gören tescillere ilişkin belgelerin tescilli bulunduğu sicil Müdürlüğünce onaylı birer adet sureti (tarih sırasına göre)
3.Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111.maddesine göre sicil belgesi
4.Ticaret ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi
5.Oda kayıt beyannamesi

KAPANIŞ
1.Dilekçe
2.Mal beyanı (Dilekçede belirtilmediyse)
3.Vergi Dairesinden kapanışı gösterir belge örneği
4.Şahıs işletmesinin şubeleri bulunması halinde şube kayıtlarının kapatıldığına dair Ticaret Sicil Gazetesi örnekleri

-Tacirin vefatı halinde ticari işletme faaliyetinin devamının isteneceği durumda; mirasçıların muvafakatıyla aralarında kendilerinin de olabileceği yeni sahibi, söz konusu ticari işletmenin kendi adına tescil edilmesini isteyebilir. (TSY-51.md./2.f.)

ŞAHIS KAYDININ SİLİNEBİLECEĞİ DURUMLAR
-Vergi dairesi kaydının silinmesi
-Başka bir gerçek kişi ya da tüzel kişiye devredilmesi
-Mükellefiyetin basit usule dönüşmesi
-Vefat halinde mirasçılardan birinin ölüm belgesi yada mirasçılık belgesine istinaden silme talebinde bulunması
-12.05.2018 Tarih ve 30419 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ESNAF VE SANATKÂR ODALARI ARASINDA VEYA ESNAF VE SANATKÂR ODALARI İLE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜNYESİNDEKİ ODALAR ARASINDA ÜYE KAYIT ZORUNLULUĞU BAKIMINDAN ÇIKACAK ANLAŞMAZLIKLARI ÇÖZÜMLEMEK ÜZERE OLUŞTURULAN MUTABAKAT KOMİTELERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ” uyarınca kurulan mutabakat komitesince tacir sıfatında olmadığına karar verilen mükellefler
Dökümanlar
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
TOBB Uyum
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı