6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanması Hakkında

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, 17.05.2020 tarih ve 31130 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Bahse konu tebliğde, sermaye şirketlerinin 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde yirmi beşinin nakden dağıtımına karar verilebileceği, geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği düzenlenmekte olup, devlet il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler Tebliğ dışındadır.


Ayrıca, söz konusu düzenlemenin istisnaları ile bu istisnalardan yararlanılabilmesi için T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan uygun görüş alınması gerekmektedir. Bahse konu tebliğ ekte yer almakta olup, Gereğini bilgilerinize sunarız.

EK
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi