Yasaklama Kararı Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 254 üncü maddesinde karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek İçişleri Bakanlığının görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.


2024 yılı Kurban Bayramı tatili ve 2023-2024 Eğitim Öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastlaması nedeni ile vatandaşlarımızın 14-15 Haziran 2024 tarihlerinde özellikle büyük şehirlerimizden diğer şehirlerimize ve turizm bölgeleri istikametine gidebileceği ve taşıt trafiğinin büyük oranda yoğunlaşabileceği göz önünde bulundurularak trafik tedbirlerinin alınması önem arz etmektedir.


İl İdaresi Kanunu'nun 11.maddesi (c) bendinde "İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. (Ek cümle: 25/7/2018-7145/1 md.) Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır..... Bu fıkra kapsamında alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66 ncı madde hükmü uygulanır."
Madde 66-İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahalli mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır." Hükümleri amirdir.


Yukarıda açıklanan nedenlerle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü/yaralamalı trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla;


05 (Gebze-İzmir) otoyolunda Manisa katılımlarından (arada kalan girişler dahil) itibaren, D300 karayolunda Manisa katılımlarından (arada kalan girişler dahil) itibaren, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06.00'den itibaren 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05.00'e kadar trafiğe çıkmaları yasaklanmıştır.


Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için? yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir.


Belirtilen karara uymayanlar hakkında kolluk kuvvetlerince Kabahatler Kanunu 32.maddesine istinaden idari yaptırım kararı uygulanacağı hususunu bilgilerinize sunarız.

Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
TOBB Uyum
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı